Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. Misschien komt u in aanmerking voor huurbevriezing of -verlaging. Huurbevriezing kon u aanvragen tot 1 juli 2020, de ingangsdatum van de huurverhoging. Huurverlaging kon aangevraagd tot 15 augutsus 2020. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Wat betekent huishoudinkomen (belastbaar inkomen)?

Het huishoudinkomen is het inkomen van degene die de woning gaat huren. Inkomen van kinderen telt niet mee. Het gaat dus om het inkomen van de huurder en eventuele medehuurder.

Met hoeveel procent passen jullie de huren per juli aan?

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Voor 2020 geldt, dat wij voor huurders met een gezamenlijk inkomen onder 43.574 euro maximaal 5,1% mogen berekenen. De huuraanpassing mag maximaal 6,6% zijn voor huurders met een gezamenlijk inkomen boven 43.574 euro.

Woningstichting Barneveld past echter geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De huur wijzigt voor alle woningen met maximaal 2,6% (gelijk aan het inflatiepercentage). In de bijlage van de brief 'huuraanpassingsvoorstel' vindt u het exacte percentage voor uw woning. De (netto) huur van de garages passen we aan met 1 euro en de huren van de overige bedrijfsruimten passen we aan conform huurcontract.

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in?

Jaarlijks voor 1 mei krijgt u van ons het voorstel tot aanpassing van de huurprijs van uw woning. Wij verhogen de huurprijs aan de hand van de wettelijke regels. Dit gebeurt altijd in overleg met Huurdersvereniging Barneveld.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Pas als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Waarom wordt mijn huur jaarlijks aangepast?

Elk jaar mogen woningcorporaties de huur aanpassen. Wij hebben de huurinkomsten nodig om de woningen te kunnen blijven onderhouden en daarnaast ook nieuwe woningen te bouwen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Kijkt u op de website van de Huurcommissie. Hier vindt u alle informatie die te maken heeft met bezwaar maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing. Omdat de huurverhoging dit jaar lager is dan wettelijk is toegestaan, is er nagenoeg geen reden tot bezwaar.

Welk huurbedrag moet ik betalen als ik een bezwaar heb ingediend tegen de jaarlijkse huuraanpassing?

U mag de huur blijven overmaken zonder de huurverhoging, in afwachting van het besluit. U kunt ook de nieuwe huur voldoen. Als u dan in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u de teveel betaalde huur terug.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Wat is mijn huuraanpassing?

De huren van de vrije sector huurwoningen worden jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten van mijn woning krijgen?

Ja dat kan. U kunt deze opvragen door ons te mailen op info@wstg-barneveld.nl of deze telefonisch aan te vragen .

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Dat staat in uw huurovereenkomst. Woont u al langere tijd in de woning? Kijk dan in de brief 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'. Huurders van een sociale huurwoning ontvangen vóór 1 mei - uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de huuraanpassing - deze brief.

In welke gevallen passen jullie de huur aan?

Wij passen jaarlijks de huur aan van de meeste van onze woningen. De jaarlijkse huuraanpassing gaat elk jaar op 1 juli in.

Ook kan het voorkomen dat wij de huur aanpassen naar aanleiding van een renovatie of omdat u bij ons een voorziening heeft aangevraagd waar huurverhoging tegenover staat. Bijvoorbeeld: u wilt graag een dakraam op zolder laten plaatsen door ons. Hiervoor verhogen wij dan de huur maandelijks.

Ik kan door de huuraanpassing mijn huur niet meer betalen. Wat nu?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u de huur van uw woning niet meer kunt betalen. Kijk of uw wellicht in aanmerking komt voor huurtoeslag of bijzondere bijstand via gemeente Barneveld. Daarnaast komt u wellicht in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing. In de bijlage bij de brief over de huurverhoging staat uitgelegd of u wellicht in aanmerking komt.

Mijn huur wordt door de jaarlijkse huuraanpassing hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Ja, dat mag. Dit past binnen ons huurbeleid.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Het voorschotbedrag passen wij een keer per jaar aan per 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Deze ontvangt u voor 1 mei.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Er kunnen verschillende redenen zijn om bezwaar te maken tegen het voorstel tot aanpassing van de huur.

  • In het huuraanpassingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
  • De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huuraanpassing mogelijk:

  • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.
  • Bent u voor de ingangsdatum van de huuraanpassing al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huuraanpassing.
  • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing.
  • U verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Bezwaar gemaakt en dan?
Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing.

Wat betekent een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een verhoging van de huur op grond van het inkomen van alle leden van het huishouden. Wij hanteren geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

Ieder jaar sturen wij u vóór 1 mei de huuraanpassingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur per 1 juli omhoog gaat.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Ieder jaar passen wij de huur met ingang van 1 juli aan. Dat is volgens de regels van de overheid.

Tot wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Tot 15 augustus 2020.

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

Gebruik hiervoor de modelbrief huurverlaging van de website van de Huurcommissie. Hierboven kunt u de modelbrief ook downloaden.

Waarom biedt Woningstichting Barneveld huurders huurverlaging aan?

Omdat uw inkomen wellicht door omstandigheden is gedaald en u toch met uw inkomen en huishoudgrootte recht heeft op huurtoeslag, maar de huurprijs van uw woning dat niet toelaat. Met huurverlaging is het wel mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Zodra u uw inkomensverklaring 2019 binnen heeft, kunt u een verzoek tot huurverlaging doen.

Hoe vraag ik huurbevriezing aan?

Vul hiervoor het digitale aanvraagformulier in op onze website: www.wstg-barneveld.nl/ik-huur. Op die pagina ziet u bij ‘Direct regelen’ een knop ‘Huurbevriezing aanvragen’ staan. Ook kunt u op deze pagina naar ‘Huur betalen – Jaarlijkse huuraanpassing’ klikken en daar naar het formulier gaan. Daar kunt u ook de meestgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp lezen.
Zorg dat u uw inkomensverklaring 2019 digitaal heeft voor het uploaden. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Huurbevriezing kunt u aanvragen tot 1 juli 2020, de ingangsdatum van de huurverhoging.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

U komt in aanmerking voor huurbevriezing als uw inkomen beperkt is in verhouding tot de huur die u betaalt. Of u in aanmerking komt voor huurbevriezing, lees de informatie die u heeft ontvangen bij de brief over de jaarlijkse huuraanpassing of kijk op op deze pagina bovenaan voor een download van de flyer.

Wat houdt huurbevriezing in?

Huurbevriezing houdt in dat wij de voorgestelde huurverhoging niet gaan doorvoeren.

Wat moet ik aanleveren om voor huurbevriezing in aanmerking te komen?

U levert bij uw aanvraag een actuele digitale inkomensverklaring 2019 in van alle volwassen personen die op uw adres wonen. U kunt deze opvragen bij de Belastingdienst.

Voor hoelang geldt de huurbevriezing?

Huurbevriezing geldt voor 1 jaar, ingaande op 1 juli.

Wanneer gaat huurbevriezing in?

De huurbevriezing gaat in per 1 juli 2020 (met terugwerkende kracht indien van toepassing).

Tot wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen?

Huurbevriezing kan worden aangevraagd binnen zes weken na ontvangst van de aanzegging van de jaarlijkse huuraanpassing.

Ik kan de documenten die zijn toegevoegd aan de mail over de huurverhoging niet openen?

Het is belangrijk dat u gebruikt maakt van Google Chrome, Safari of Egde met de meest huidige versie om alle bestanden goed te kunnen openen. In internet explorer werkt dit namelijk niet.