Woningstichting Barneveld, dé maatschappelijke partner voor volkshuisvesting

Woningstichting Barneveld wordt binnen de gemeente Barneveld erkend en gewaardeerd als dé maatschappelijke partner op het gebied van volkshuisvesting. Dat stelt de visitatiecommissie in haar visitatierapport naar de maatschappelijke prestaties van de woningstichting. De woningstichting is trots op dit compliment. Zij liet onafhankelijk adviesbureau Ecorys het eerste half jaar van 2023 een maatschappelijke visitatie uitvoeren.

“Voor ons was deze visitatie een belangrijk moment van reflecteren en toetsen of we op de goede weg zijn. Wij zijn blij dat de visitatiecommissie van mening is ‘dat dit zeker het geval is’,” aldus directeur-bestuurder Marieta Peek en voorzitter raad van commissarissen Dirk de Kruif in hun reactie op het visitatierapport.

Daarbij concludeert de visitatiecommissie ‘dat WsB de interne uitdaging het hoofd heeft kunnen bieden zonder de aandacht voor de kerntaken te verliezen’. De visitatiecommissie vindt dat zonder meer een compliment waard. “Wij spreken daarvoor als bestuur en raad van commissarissen onze dank uit naar alle medewerkers die dat elke dag weer mogelijk maken. Zij hebben in de turbulente tijden van onder andere bestuurs- en managementwisselingen en de coronapandemie de organisatie niet alleen laten draaien, maar ook verder gebracht. Daar zijn we trots op. Ook speciale dank aan onze belanghebbenden die geïnterviewd zijn, voor hun openheid en waardevolle bijdrage.
Met een gemiddeld cijfer van 7,5 voor de verschillende perspectieven van de maatschappelijke visitatie hebben we als organisatie een mooie bevestiging dat we inderdaad op de goede weg zijn.

Samen groeien we verder: doorpakken op volkshuisvestelijke opgaven

Naast deze positieve resultaten zijn er natuurlijk ook aanbevelingen. Marieta vervolgt: “Het is nu zaak om door te pakken op onze volkshuisvestelijke opgaven: zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen, duurzame oplossingen en vitale wijken. En ervoor te zorgen dat de stabiele koers die wij daartoe hebben ingezet, zich vertaald op alle niveaus in onze organisatie. We willen transparant zijn en blijven over wat wij willen en kunnen realiseren.”

Over de aanbevelingen van belanghebbenden in dit visitatierapport gaan we met onze belanghebbenden nader in gesprek. We blijven elkaar ontmoeten en vanuit verbinding en wederkerigheid groeien we samen verder voor de volkshuisvesting in Barneveld en haar regio Foodvalley.”

Wat is een maatschappelijke visitatie?

Een visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in beeld. Het gaat hierbij om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar 2019 tot en met 2022. Een onafhankelijk adviesbureau beoordeeld tijdens een visitatietraject de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties op de terreinen van maatschappelijke opgaven en ambities, de relatie met belanghebbenden, het vermogen en de governance. Het is een vorm van verantwoording van de corporatie naar haar belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties, en uitdrukkelijk bedoeld om daarvan - met elkaar - te leren.

Lees meer