Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld maken afspraken over wonen

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld hebben voor de komende 5 jaar prestatieafspraken gemaakt over wonen in de gemeente. Wat dragen zij in die periode bij aan de betaalbaarheid van het wonen in gemeente Barneveld en hoe zorgen zij met elkaar voor voldoende, geschikte woningen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid en leefbare wijken. De prestatieafspraken over deze vier thema’s legden de partijen vast in de Prestatieovereenkomst Wonen 2020-2024. 

De in totaal 22 afspraken zijn vandaag, woensdag 11 december 2019, ondertekend door Nico Drost van Huurdersvereniging Barneveld, wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen namens de gemeente Barneveld en directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong van Woningstichting Barneveld. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat de woningstichting voor 1 juli aan de gemeente deed. De Woonvisie van de gemeente vormt hiervoor de basis.

Een greep uit de afspraken:

Betaalbaar wonen

Woningstichting Barneveld past de huren ook de komende jaren inflatieneutraal aan, om zo de huur voor bewoners betaalbaar te houden. Daarnaast biedt zij maatwerk aan bewoners die (onverwachts) te maken krijgen met een structurele inkomensdaling. Zo wil zij betaalproblemen voorkomen.
Om de kans op een sociale huurwoning onder jongeren te vergroten, trekt de Jongerenraad van de gemeente samen met de huurdersvereniging en woningstichting op in het bedenken van een plan hoe jongeren vanaf 18 jaar te stimuleren om in te schrijven op huiswaarts.nu. Om de slaagkans onder jongeren tot 23 jaar te vergroten, gaat de woningstichting een deel van de woningen aanbieden via loting (huurprijs tot € 432,51) .

Voldoende, geschikte woningen

Partijen constateren dat de vraag naar betaalbare woningen in de regio Foodvalley onverminderd groot is en zelfs is toegenomen. Dit blijkt uit het schaarsteonderzoek (2019) voor sociale huur in de regio Foodvalley. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan voldoende betaalbare en geschikte woningen, bouwt de woningstichting de komende jaren ruim 100 woningen per jaar. De gemeente biedt op haar beurt voldoende locaties hiervoor aan en gaat vroegtijdig met de woningstichting in gesprek over het juiste woningtype op de juiste plek. Op gronden die in eigendom zijn van de gemeente, mag de woningstichting, voor zover hier geen andere bepalingen op rusten, zelf ontwikkelen.

Duurzaamheid met kwaliteit

De woningstichting bereidt zoveel mogelijk (bestaande) woningen voor om deze aardgasvrij te maken. Dit doet zij door het energetisch verbeteren van ruim 100 woningen per jaar. Hierbij voert de woningstichting nú die ingrepen uit, voornamelijk de schil, die direct bijdragen aan de reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot. Op een later moment past ze de installaties aan en maakt ze de woning volledig vrij van aardgas. Zij gaat voor maximale instemming van de huurders om zo de verbeteringen bij alle woningen uit te voeren. Vrije sector huurwoningen worden hierin ook meegenomen indien van toepassing.
De woningstichting is bezig met de voorbereidingen voor de verduurzaming van zo’n 300 woningen van hetzelfde type om de werkzaamheden vanaf 2021 aansluitend op elkaar uit te voeren. Huurdersvereniging Barneveld zet zich bij verduurzamingsprojecten in als ambassadeur om zoveel mogelijk vertrouwen en draagvlak voor de verduurzamingsopgave en -aanpak te bereiken onder de bewoners.

Prettig wonen met elkaar

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld blijven samenwerken in de diverse projecten, zoals buurtbemiddeling ingeval van overlast en Vroeg Er Op Af ter voorkoming van huurbetalingsproblemen (convenant vroegsignalering).
Daarnaast houden zij aandacht voor en investeren zij in het meer toegankelijk en (brand)veiliger maken van bestaande huurwoningen van met name senioren. De woningstichting reserveert geld hiervoor en gemeente investeert in het project WoonBewust, waarbij woonadviseurs vrijblijvend senioren adviseren op het gebied van woningaanpassingen of verhuizen naar een meer geschikte woning. Bewoners kunnen zo lang(er) zelfstandig (thuis) (blijven) wonen.

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld maken zich hard voor het behoud van het marktaandeel van 20 procent sociale huur binnen de totale gemeentelijke woningvoorraad. Zij bereikten overeenstemming vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Voor de afspraken van 2021 willen de partijen ook andere maatschappelijke partners betrekken, bijvoorbeeld in de zorg en welzijn. Zij spelen een steeds belangrijkere rol in het goed wonen in de gemeente Barneveld.