Woningstichting Barneveld en Van de Kolk onderzoeken samenwerking bij bouw nieuwe woningen in Garderen

Met Van de Kolk gaan we onderzoeken of we samen nieuwe woningen kunnen bouwen aan de Doctor H.C. Bosstraat en de Koningsweg in Garderen. Daarvoor ondertekenden we op 6 juli een intentieovereenkomst. In overleg met gemeente Barneveld brengen we de komende maanden in kaart hoeveel en welke typen woningen er gebouwd kunnen worden op de locaties waar nu nog de Prins Bernhardschool, 20 huurwoningen van de woningstichting en een voormalig bedrijfspand van Van de Kolk staan. Dit resulteert uiteindelijk in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp.

Samenwerking ligt voor de hand

Een samenwerking bij de bouw van woningen in Garderen ligt voor de hand. We hebben allebei locaties in Garderen die aan elkaar grenzen en waar we (nieuwe) woningen willen bouwen. In januari van dit jaar maakten we bekend dat we het voornemen hebben om 20 huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat in Garderen te slopen om er veel meer nieuwe huurwoningen terug te bouwen. Van de Kolk heeft aan de Koningsweg een voormalig bedrijfspand. Dit ligt midden tussen woningen en bedrijven in. Het bouwbedrijf wil op deze plek woningen bouwen.

Samenwerking biedt kansen voor gevarieerde wijk

Groot voordeel van de samenwerking is dat dit mogelijkheden biedt voor een gevarieerde wijk. De woningstichting wil verschillende typen sociale huurwoningen terugbouwen en ook ruim meer dan de 20 die worden gesloopt. Het stuk grond dat de woningstichting in bezit heeft, biedt daarvoor voldoende ruimte. In samenwerking met Van de Kolk kunnen deze nieuwe huurwoningen gebouwd worden in een mix met bijvoorbeeld koopwoningen en vrije sector huurwoningen.

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Hoeveel woningen gebouwd kunnen worden, welke typen woningen gewenst zijn en hoe de mix eruit kan zien, moet de komende maanden duidelijk worden. Dan brengen de woningstichting en Van de Kolk dit, in overleg met de gemeente, in kaart. De bewoners van de huurwoningen, omwonenden en andere belanghebbenden worden daarbij betrokken. Bij een positieve uitkomst ligt er uiteindelijk een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp en sluiten Woningstichting Barneveld en Van de Kolk een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de woningen.

Eerste woningen worden vanaf 2026 gebouwd

Voordat er gebouwd kan worden moet er nog veel gebeuren. Natuurlijk moeten bestaande huurwoningen en gebouwen worden gesloopt, voordat er iets nieuws kan worden gebouwd. Voor de huurders van de 20 huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat moet eerst vervangende woonruimte worden gevonden. Voor de Prins Bernhardschool moet nieuwe huisvesting worden gebouwd. Ondertussen moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd. Volgens de huidige verwachting worden de eerste woningen vanaf 2026 gebouwd.

Bijdragen aan vitaliteit van Garderen

In Garderen is veel behoefte aan meer nieuwe betaalbare woningen voor uiteenlopende doelgroepen. In de Dorpsvisie en in de media merkte Plaatselijk Belang Garderen de locaties aan de Doctor H.C. Bosstraat en Koningsweg al vaker aan als een plek waar kansen liggen voor het bouwen van nieuwe woningen. De woningen zijn nodig om de vergrijzing tegen te gaan en het voorzieningenniveau op peil te houden. De bouw van diverse nieuwe woningen kan zo een bijdrage leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid van Garderen.

Kijk voor meer informatie over dit project op de projectpagina van Garderen.