Woningstichting Barneveld: wij kunnen het geld maar 1 keer uitgeven

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli vervalt voor alle huurders van sociale huurwoningen. De huur wordt dit jaar bevroren. Daarnaast hebben huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs, dit jaar recht op een eenmalige huurverlaging. Woningstichting Barneveld schreef vorige week ruim 300 huurders aan. Beide overheidsmaatregelen dragen bij aan de betaalbaarheid en tonen grote maatschappelijke betrokkenheid. Echter: ‘Ook wij kunnen het geld maar een keer uitgeven’, zegt de woningstichting.

John van Maastricht, plaatsvervangend directeur-bestuurder bij Woningstichting Barneveld; ‘We begrijpen de keuze voor de invoering van deze eenmalige, landelijk verplichte overheidsmaatregelen. Echter, ze hebben een groot effect op onze financiële planning en voorgenomen investeringen voor nieuwbouw en de kwaliteit van wonen (verduurzaming en onderhoud) op lokaal niveau.
Er ontstaat druk op onze investeringscapaciteit op deze thema’s, waar we willen blijven voldoen aan de lokale afspraken die we eerder maakten. Nu is er door de overheid wel toegezegd dat we worden gecompenseerd met een verlaging op de Verhuurdersheffing, maar die uitwerking is er nog niet, waar we wel nu te maken hebben met minder inkomsten en ten opzichte van dezelfde geplande uitgaven.’

Gerdien van der Ent, manager Wonen bij de woningstichting vult aan: ‘Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt erkennen we het belang van de aandacht voor de betaalbaarheid. Wel moet de betaalbaarheid voor huurders afgewogen worden tegen de andere opgaven waarvoor we als verhuurder staan en gaan. We kunnen het geld maar een keer uitgeven. Voor huurders die het nu door de coronacrisis nodig hebben omdat inkomen is weggevallen past deze maatregel. Wel heb ik gemengde gevoelens waar dit niet het geval is en men toch structureel een verlaging geniet. Dat geld had ik dan liever willen investeren in meer woningen voor al die woningzoekenden en in de verduurzaming waardoor ook de woonlasten dalen.’

Woningstichting Barneveld zet zich in voor voldoende beschikbare woningen, betaalbaar wonen, duurzame oplossingen en goede kwaliteit. Daarvoor maakt zij keuzes en prestatieafspraken in nauwe en goede samenwerking met de gemeente en Huurdersvereniging Barneveld.

De woningstichting levert via beide overheidsmaatregelen dit jaar alleen al een maatschappelijke bijdrage in de huur van in totaal ruim een half miljoen euro. Het gaat om een bedrag van 0,4 miljoen euro aan huurbevriezing. De eenmalige huurverlaging beslaat een bedrag van ruim 0,1 miljoen euro. De woningstichting betaalde in 2020 4,1 miljoen euro aan verhuurdersheffing.