Visitatie

Onafhankelijk adviesbureau Ecorys voerde het eerste half jaar van 2023 een maatschappelijke visitatie uit. Ecorys beoordeelde tijdens het visitatietraject de maatschappelijke prestaties van Woningstichting Barneveld op de terreinen van maatschappelijke opgaven en ambities, de relatie met belanghebbenden, het vermogen en de governance. Het is een vorm van verantwoording van de corporatie naar haar belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties, en uitdrukkelijk bedoeld om daarvan - met elkaar - te leren. Het ging hierbij om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar van 2019 tot en met 2022.

Het rapport met de recensie van de visitatiecommissie (zie p. 7) kunt u hier downloaden. Met ook onze bestuurlijke reactie daarop.

Samen groeien we verder

Voor ons was deze visitatie een belangrijk moment van reflecteren en toetsen of we op de goede weg zijn. Wij zijn blij dat de visitatiecommissie van mening is dat dit zeker het geval is. Zij stelt dat Woningstichting Barneveld binnen de gemeente Barneveld wordt erkend en gewaardeerd als dé maatschappelijke partner op het gebied van volkshuisvesting. Wij zijn trots op dit compliment en in het bijzonder op alle medewerkers die dat elke dag weer mogelijk maken.
Met een gemiddeld cijfer van 7,5 voor de verschillende perspectieven van de maatschappelijke visitatie hebben we als organisatie een mooie bevestiging dat we inderdaad op de goede weg zijn!

Wij blijven graag samen met u en onze andere belanghouders in gesprek over onze volkshuisvestelijke opgaven. Samen zorgen we voor prettig en veilig wonen voor iedereen, nu en in de toekomst. Samen groeien we verder!