Visitatie

Tussen maart en juli 2019 voerde Cognitum de tweede maatschappelijke visitatie uit bij Woningstichting Barneveld. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties beoordeeld op de terreinen van maatschappelijke opgaven en ambities, de relatie met belanghebbenden, het vermogen en de governance.

Een visitatie geeft onafhankelijk inzicht in de prestaties van woningcorporaties. Zo leggen wij verantwoording af en kunnen we op basis van de adviezen van de visitatiecommissie onze prestaties verbeteren.

De uitkomst

Wij werden beoordeeld op vier prestatieperspectieven en behaalden de volgende scores:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities 6,8
  • Presteren volgens Belanghebbenden 7,1
  • Presteren naar Vermogen 6,0
  • Governance 7,0

Gemiddelde score 6,7

In het visitatierapport schetst de visitatiecommissie een zorgvuldig beeld van onze organisatie en onze inspanningen gedurende de verslagperiode voor de Barneveldse volkshuisvesting.

De visitatie van Woningstichting Barneveld over de periode 2015 – 2018 vond plaats aan de hand van de visitatiemethodiek 6.0. De ijknorm is gesteld op een 6, waar dit bij de vorige visitatie een 7 was. De ijknorm geeft aan in hoeverre we als corporatie doen wat we beloven in ons strategisch plan. Wij zijn blij met en trots op de beoordeling, die op drie van de vier prestatievelden bóven en voor het vierde prestatieveld óp de ijknorm ligt.

Hoe nu verder?

Het volledige visitatierapport is in te zien en te downloaden. Een samenvatting staat op pagina 12.
Wij zijn erg tevreden over hoe het proces is verlopen en zijn blij met de uitkomst. Wij hebben mooie aanbevelingen ontvangen, die wij ter harte nemen en waar wij graag komende periode mee aan de slag gaan samen met onze belanghouders. Op welke wijze, is te lezen in onze bestuurlijke reactie.