Positieve waardering huurders, druk op opgaven en middelen

Woningstichting Barneveld behaalde wederom een B-score in de jaarlijkse Aedes-benchmark. Wij zijn in het bijzonder blij met de mooie resultaten op het gebied van het Huurdersoordeel. Nieuwe huurders waren meer tevreden over onze dienstverlening bij het betrekken van hun woning. En huurders die bij ons een reparatieverzoek indienden gaven ons ook een hoger cijfer.

Jaarlijks voert branchevereniging Aedes een benchmark uit. Dit jaar voor de 8e keer. Het meetinstrument geeft een beeld van de prestaties en leerpunten van corporaties, en hoe zij het ten opzichte van elkaar doen.

Hogere cijfers van onze huurders

Gerdien van der Ent, manager Wonen: ‘Afgelopen jaar hielden we vast aan de ingezette lijn voor het continu verbeteren van onze dienstverlening. We zijn trots in de cijfers terug te zien dat deze zijn vruchten afwerpt. We gaan voor tevreden huurders. In het kader van leren en verbeteren blijven we extra alert op het nakomen van afspraken en het opleveren van woningen volgens de afgesproken kwaliteit.’

Het afhandelen van klachten is een ander aandachtspunt waar de woningstichting zich op blijft focussen. ‘Onder het mom van ‘een klacht is een kans’ leren we van het ophalen van persoonlijke ervaringen, meningen en tips van onze huurders. Dat horen we overigens ook graag als er geen klacht is. Voor de komende periode zijn we nog op zoek naar huurders die mee willen denken wat wij nog meer kunnen doen in het kader van klanttevredenheid. Die informatie zetten we in voor verdere aanscherping en een mooie basis voor de toekomst,’ aldus Gerdien.

Druk op opgaven en middelen

Ondanks de positieve waardering van huurders ziet de woningstichting tegelijkertijd een verdere spanning ontstaan tussen haar opgaven en middelen. Marieta Peek-Marlet, directeur-bestuurder: ‘We werken vanuit een sterke woningmarkregio Foodvalley dagelijks aan betaalbaar wonen met een diverse woningvoorraad voor diverse doelgroepen. Onze maatschappelijke opgaven zijn groot en we hebben te maken met de lastendruk van de verhuurderheffing en de oplopende Vpb-lasten op onze middelen. Er ontstaat een spanning tussen deze opgaven en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Als er niets verandert, kunnen we niet meer voldoen aan alle opgaven die volgens het regionale onderzoek Opgaven & Middelen noodzakelijk zijn. Dit blijft een situatie waarvan we ons bewust zijn en om aandacht en samenwerking vraagt.’

Over de benchmark

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. Een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde (ten opzichte van de gehele sector).

Meer informatie:

Factsheet WsB resultaten 2021 | samenvatting Aedes-benchmark 2021