Visitatie 2019: Woningstichting Barneveld doet wat zij belooft

Waardering voor Woningstichting Barneveld voor de uiteenzetting van de strategische koers en beleidsspeerpunten en de heldere manier van verantwoording daarover. De corporatie doet wat zij belooft. Dat stelt de visitatiecommissie in haar visitatierapport naar de maatschappelijke prestaties van Woningstichting Barneveld. Cognitum voerde tussen maart en juli dit jaar de een maatschappelijke visitatie uit bij de woningstichting.

In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties beoordeeld op de terreinen van maatschappelijke opgaven en ambities, de relatie met belanghebbenden, het vermogen en de governance. Een visitatie geeft onafhankelijk inzicht in de prestaties van woningcorporaties. ‘Zo leggen wij verantwoording af en kunnen we op basis van de adviezen van de visitatiecommissie onze prestaties verbeteren,’ aldus Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van de woningstichting.

  • De woningstichting behaalde de volgende scores:  
    Presteren naar Opgaven en Ambities 6,8
  • Presteren volgens Belanghebbenden 7,1
  • Presteren naar Vermogen 6,0
  • Governance 7,0

Gemiddelde score 6,7 (2015: 7,3)

De cijfers maken duidelijk dat de Woningstichting Barneveld doet wat zij beloofd in haar strategisch plan. ‘De visitatie geeft antwoord op de vraag hoe wij als corporatie in de periode 2015 tot en met 2018 presteerden: voldeden wij aan de verwachtingen van onze omgeving, droegen wij (voldoende) bij aan de volkshuisvestelijke opgaven binnen de gemeente Barneveld, waren bestuur en toezicht goed geregeld en was de financiële positie in orde? Ik ben erg blij met de uitkomst en trots op de beoordeling, die op drie van de vier prestatievelden bóven en voor het vierde prestatieveld óp de ijknorm ligt.’ De ijknorm is gesteld op een 6, waar dit bij de vorige visitatie een 7 was en geeft aan in hoeverre een corporatie doet wat zij beloven in haar strategisch plan.

Waardering

De visitatiecommissie heeft Woningstichting Barneveld leren kennen als een toegewijde en loyale corporatie, die er wil zijn voor haar doelgroepen en trouw is aan haar missie als maatschappelijke organisatie voor mensen met een afstand tot de woningmarkt. Zij stelt verder in haar recensie: ‘…Daarbij heeft de corporatie oog voor alle partijen die voor en met deze doelgroep werken. Dat brengt de woningstichting goed tot uitdrukking in haar kernwaarden ‘betrouwbaar’ en ‘met elkaar’. De visitatiecommissie heeft ervaren dat Woningstichting Barneveld in het algemeen veel vertrouwen in de gemeenschap geniet en als enige sociale huisvester in de gemeente met nadruk haar verantwoordelijkheid voelt. Dit blijkt volgens de commissie uit de zorgvuldige manier waarop de woningstichting ervoor kiest zich in het maatschappelijk veld en naar haar doelgroep te (willen) bewegen…’

Aanbevelingen

Onder het huidige bestuur ligt het accent op de maatschappelijke prestatie en een algehele (verdere) professionalisering van de organisatie. De aanbevelingen liggen vooral op het laatste punt.

‘Onze koers met de vier speerpunten betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en prettig wonen met elkaar wordt goed beoordeeld, evenals de heldere verantwoording hierover. De uitvoering kan beter. Het managen van verwachtingen en heldere communicatie zijn aandachtspunten in de samenwerking met belanghebbenden,’ vervolgt Liesbeth.

‘De aanbevelingen nemen wij ter harte en we zijn er al mee aan de slag. In onze bestuurlijke reactie op de website delen we hoe we dat doen. Zo willen we bijvoorbeeld de wederkerigheid duidelijker in de prestatieafspraken meenemen en mogelijkheden onderzoeken om onze maatschappelijke partners op het gebied van zorg- en welzijn te betrekken bij de prestatieafspraken. Verder hebben we koffiegesprekken gepland, en al gehouden, op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarnaast gaan wij de komende periode graag samen met belanghouders aan de slag met de aanbevelingen. In het voorjaar van 2020 organiseren we een bijeenkomst voor belanghouders.’

Het volledige visitatierapport en de bestuurlijke reactie is te vinden op de website van de woningstichting: Visitatie - Barneveld.